Luovan kirjoittamisen perusopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

HUOM! Ensimmäinen jakso järjestetään etäopetuksena, mutta on mahdollista, että myöhemmät jaksot pidetään lähiopetuksena. Seuraamme tartuntatilannetta.

Tavoite: Opinnot antavat laaja-alaiset kirjoittamisen perustaidot. Opit suhteuttamaan omaa kirjoittamistasi kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehität ymmärrystäsi kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Analysoimme yhdessä tekemiämme kirjoitusharjoituksia, lukemiamme teoksia ja artikkeleita sekä muuta materiaalia. Kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla harjaannut tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. 

Sisältö: Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

  • Johdatus kirjoittamiseen, 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen, 5 op
  • Draaman kirjoittaminen, 5 op
  • Proosan kirjoittaminen, 5 op
  • Tietokirjoittaminen, 5 op

Suoritustapa: Opintojaksot koostuvat lähiopetuksena tapahtuvasta luento (12 t) - ja ryhmäopetuksesta (12 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustehtävät ja kirjallisuuden lukeminen). Opiskelija laatii opintojen aikana oppimisportfolion.  

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
11.–20.1.2021 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 25.1.–8.2.2021 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 27.1.–10.2.2021 ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite: Opit kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottamaan lajien luonteen. Tutustumme luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin, lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin, rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus:
Vapaavalintainen yleistajuinen (populaari) tietokirja. Esim. kaikki Tieto-Finlandia ehdokkaat sopivat hyvin.
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)

Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)


Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
26.10.–4.11. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 9.–23.11. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 11.–25.11. ke klo 17.00–20.15

Sisältö ja tavoite:Tutustumme luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin. Kirjoitustehtävien avulla opiskelemme draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Luemme valinnaisen kaunokirjallisen teoksen sekä teoksen/artikkeleita, joista saat käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset:
Luento-opetus (12 t), Ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Kirjallisuus luettavaksi ennen jakson alkua:
Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja.
toim. Paula Salminen ja Elina Snicker (Like, 2012)


Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
31.8.–9.9. ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 14.–28.9. ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 16.–30.9. ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö: Tutustumme proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Saat käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Annamme ja saamme palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla tutustut luovan kirjoittamisen työtapoihin, saat kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksut yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Osaamistavoitteet:
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissä tarvittavat tiedot ja taidot. 

Opintosuoritukset:
Luennot (12 t), pienryhmäopetus (12 t) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa. 

Kirjallisuus:
Pakollinen lukemisto:
Sana kerrallaan — johdatus luovaan kirjoittamiseen. (Miisa Jääskeläinen) Wsoy 2002.

Valinnainen lukemisto:
Miten kirjani ovat syntyneet, kirjat 1-5