Tähän kategoriaan kuuluvat kaikki yliopistolliset kurssit, paitsi yliopistolliset kielikurssit


Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Aika: 4.6. to, 9.6. ti ja 11.6. to klo 16.30–20.00

Sisältö ja tavoite: Tarkastelemme positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus ja sinnikkyys. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä. Ymmärrät positiivisen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenet tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet. Kykenet näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina ja osaat tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.


Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.


Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.

Kuvataiteen perusopinnot 25 op järjestetään Lapin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojaksojen suoritustavat ja päivitetyt tiedot löytyvät kesäyliopiston verkkosivuilta. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot alkavat syksyllä 2019 ja ne jakautuvat kolmelle lukukaudelle.

Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää Kuvataiteen perusopinnot 25 op yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseuran kanssa.

Tavoite ja sisältö: Perusopinnoissa perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki, jotka omaavat riittävät kuvalliset valmiudet. 

Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
Plastinen sommittelu 4 op
Värioppi 4 op
Havaintopiirustus 4 op
Maalaus 4 op
Kokeellinen grafiikka 4 op
Portfolio 1 op

Edellä mainittujen jaksojen lisäksi opintoihin sisältyy yhteensä 6 oppitunnin verran opintojen ohjausta ja portfoliotyöskentelyä ryhmässä. Näiden kokoontumiskertojen aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.